Klasifikácia lodí a plavidiel


Slovenský Lloyd spol. s r.o. - klasifikačná a     inšpekčná spoločnosť                                                                                          TRADÍCA,SPOĽAHLIVOSŤ,NEZÁVISLOSŤ,

PRUŽNOSŤ,BEZPEČNOSŤ                                                                                                                             

Naša spoločnosť vykonáva:

1. klasifikačnú činnosť podľa medzinárodných (TSCI-OTNK) pravdiel a inšpekčné činnosti;

2. technické dozorovanie výroby a prevádzky plavidiel;

3. schvaľovanie technickej dokumentácie na výrobu a rekonštrukciu plavidiel a kontajnerov;

4. výkon štátneho odborného dozoru na vyhradených technických zariadeniach na plavidlách;

5. dozorovanie pri výrobe materiálov a zariadení na plavidlá;

6. dozor pri výrobe kontajnerov a vymeniteľných nástavieb;

7. poverený technický a technologický dozor zákazníkom.

Spoločnosť Slovenský Lloyd je akreditovaná ako inšpekčný orgán typu A a splňuje požiadavky normy ISO/IEC 17020:1198

Tradícia

V roku 1958 vznikol Českoslovenký lodný register, ktorý sa transformonal cez Český lodný a priemyslový register a po rozdelení ČSFR v roku 1994 vznikla spoločnosť Slovenský LLoyd, spol. s r.o.

Spoľahlivosť

Naši inšpektori pracovali dlhé roky v zastúpení Ruského riečneho a námorného registra, Germanischer Lloyd (novostavby námorných lodí). Činnosť našej spoločnosti spočíva aj v udržiavaní, resp. inovovaní technického a prevádzkového stavu plavidiel.

Nezávislosť

Vyplýva zo štatútu spoločnosti -ako  nekomerčnej  a neziskovej oganizácie pri výkone svojej činnosti.

Pružnosť

Dlhoročnou činnosťou a permanentným zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov je zabezpečená  dokonalá znalosť v oblasti stavieb, rekonštrukcie a prevádzky plavidiel.

 

Bezpečnosť

Slovenský Lloyd svojou činnosťou a uplatňovaním zákonov a nariadení Slovenskej republiky kontroluje dodržiavanie technickej bezpečnosti plavidiel na vnútrozemských cestách spoločenstva a na vodných cestách a plochách SR.