TRADÍCA,SPOĽAHLIVOSŤ,NEZÁVISLOSŤ,PRUŽNOSŤ,BEZPEČNOSŤ
Naša spoločnosť vykonáva:

 1. klasifikačnú činnosť podľa medzinárodných (TSCI-OTNK) pravidiel a inšpekčné činnosti;
 2. technické dozorovanie výroby a prevádzky plavidiel;
 3. schvaľovanie technickej dokumentácie na výrobu a rekonštrukciu plavidiel a kontajnerov;
 4. výkon štátneho odborného dozoru na vyhradených technických zariadeniach na plavidlách;
 5. dozorovanie pri výrobe materiálov a zariadení na plavidlá;
 6. dozor pri výrobe kontajnerov a vymeniteľných nástavieb;
 7. poverený technický a technologický dozor zákazníkom.
  Spoločnosť Slovenský Lloyd je akreditovaná ako inšpekčný orgán typu A a splňuje požiadavky normy ISO/IEC 17020:1198
  Tradícia
  V roku 1958 vznikol Československý lodný register, ktorý sa transformoval cez Český lodný a priemyslový register a po rozdelení ČSFR v roku 1994 vznikla spoločnosť Slovenský Lloyd, spol. s r.o.
  Spoľahlivosť
  Naši inšpektori pracovali dlhé roky v zastúpení Ruského riečneho a námorného registra, Germanischer Lloyd (novostavby námorných lodí). Činnosť našej spoločnosti spočíva aj v udržiavaní, resp. inovovaní technického a prevádzkového stavu plavidiel.
  Nezávislosť
  Vyplýva zo štatútu spoločnosti -ako nekomerčnej a neziskovej organizácie pri výkone svojej činnosti.
  Pružnosť
  Dlhoročnou činnosťou a permanentným zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov je zabezpečená dokonalá znalosť v oblasti stavieb, rekonštrukcie a prevádzky plavidiel.
  Bezpečnosť
  Slovenský Lloyd svojou činnosťou a uplatňovaním zákonov a nariadení Slovenskej republiky kontroluje dodržiavanie technickej bezpečnosti plavidiel na vnútrozemských cestách spoločenstva a na vodných cestách a plochách SR.
  Dozor na plavidlách v prevádzke
  Certifikácia kontajnerov
  Schvaľovanie technickej dokumentácie a dozor pri stavbe plavidiel