Klasifikácia lodí a plavidiel


O nás

      Slovenský Lloyd, spol. s r.o., Bratislava spolu s inšpekciou v Komárne (SL) uznaná exekutívou Slovenskej republiky pre vykonávanie odbornej technickej a kontrolnej - dozornej činnosti.

      SL - nekomerčná a nezisková organizácia pri posudzovaní projektovej dokumentácie a výrobe plavidiel, kontajnerov a ďalších zariadení a výrobkov súvisiacich najmä s vodnou dopravou.

      SL - zabezpečuje štátny odborný technický dozor (ŠOTD) na vyhradených  technických zariadeniach na plavidlách:

      - elektrické zariadenia

      - tlakové nádoby 

      - zdvíhacie zariadenia 

      - plynové zariadenia.

      SL je členom medzinárodnej asociácie orgánov technického dozoru a klasifikácie - International Association of Technical Survey and Classification In  Institutions (TSCI-OTNK).

      TSCI-OTNK v nadväznosti na prijatú Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (Smernica  č. 2006/87/ES), ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby európskeho spoločenstva, ako aj prijatú Európsku dohodu o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN), previedlo inováciu pravidiel pre klasifikáciu a stavbu lodí vnútrozemskej plavby, ktoré sú zároveň zosúladené so spoločnými pravidlami medzinárodnej asociácie TSCI - OTNK.