Klasifikácia lodí a plavidiel


Nezávislá inšpekcia

Slovenský Lloyd vykonáva nezávislú inšpekčnú činnosť- dozor v zmysle požiadaviek zákazníka.

1. Zhodnosť výrobku s normou určenou zákazníkom.

2. Zhodnosť výrobku so špecifickými požiadavkami daných zákazníkom.

3. Plnenie kompletnosti zákazky na požiadanie zákazníka.

4. Časové plnenie dodávky tovaru, výrobku zákazníkovi.