Klasifikácia lodí a plavidiel


Klasifikácia plavidiel

Slovenský Lloyd spol. s r.o. (ďalej len SL) vykonáva klsifikačnú činnosť podľa Pravidiel pre klasifikáciu a stavbu lodí  vnútrozemskej plavby vydané medzinárodným združením klasifikačných organizácii TSCI- OTNK vydaných v roku 2011 a upravených pre špecifické podmienky na vodných cestách a plochách SR.

Cieľom klasifikačnej spoločnosti SL je zabezpečenie technickej bezpečnosti plavby lodí v súlade s ich určením, ochrana života a zdravia cestujúcich, posádky, ktorí sa na lodiach nachádzajú. Ďalej je to zabezpečenie nepoškodenia nákladu a prevážaného tovaru, ako aj predchádzanie znečisťovania prostredia od plavidiel.

Do legislatívno-právnej sústavy platnej v Slovenskej republike sú Pravidlá zakotvené zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších úprav, zákonom č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe a zákonom č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane nižších právnych dokumentov a nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok a výnosov štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Pravidlá v zmysle vyššie citovaných legislatívno-právnych dokumentov sú pre výrobcov a prevádzkovateľov plavidiel, zariadení a  vybavenia záväzné, ak si vlastník alebo prevádzkovateľ plavidla - fyzická alebo právnická osoba vyberie pre odborno technický dozor klafikačnú a inšpekčnú spoločnoť Slovenský LLoyd spol. s r.o.

KLASIFIKÁCIA

Klasifikácii - odbornému technickému dozoru  - inšpekcii podliehajú plavidlá vnútrozemskej plavby, zmiešanej (rieka - more) plavby, vrátane malých a rekreačných plavidiel (komerčné využitie) a námorného vybavenia plavidiel nezávisle na forme vlastníctva:

1. lode s dĺžkou = 20 m a väčšou;

2. lode ktorýchz súčin L (dĺžka lode), B (šírka lode) a D (ponor lode) je 100 m3 ;

3. remorkéry vlečné a tlačné, určené pre vlečnú a tlačnú remorkáž (alebo bočne spriahnutých) lodí uvedených v bodoch 1 a 2;

4. osobné lode, tankové lode, ľadoborce, lode technickej a pomocnej flotily

    Okrem toho sa požiadavky Pravidiel vzťahujú aj na kompletizujúce zariadenia lodí uvádzaných v bodoch 1 - 4 a tiež na ich materiály. SL na základe žiadosti  vlastníka a prevádzkovateľa plavidla môže vykonávať odborný technický dozor aj na iných plavidlách okrem športových a vojenských lodí.  

ROZSAH ČINNOSTÍ SL PRE KLASIFIKÁCIU ZAHRŇUJE:

1. kontrolu a odsúhlsenie technickej dokumentácie na stavbu, prestavbu, modernizáciu, obnovu a opravu plavidiel a ich zariadení;

2. odborný technický dozor - inšpekčnú činnosť vykonáva formou pravidelnej a mimoriadnej kontroly počas stavby, prestavby, modernizácii , obnovy a 

    oprave plavidel, ich súčastí, výrobe výrobkov a materálov určených pre umiestnenie na plavidle a pre vystavenie príslušných dokumentov SL;

3. odborný technický dozor - inšpekčná činnosť na plavidlách, ktoré sa nachádzajú v prevádzke formou periodických a mimoriadných  prehliadok a tiež

     prehliadok po haváriách a zlyhaniach technických zariadení a pre vystavenie príslušných dokumentov SL;

4. odborný technický dozor - inšpekčná činnosť na plavidlách, ktoré sa dočastne nenachádzajú v prevádzkovom využivaní formou periodických

   prehliadok a pre vystavenie príslušných dokumentov SL;

5. udelenie, potvrdenie, obnovenie, anulovanie a prinavrátenie triedy plavidlu a tiež preklasifikovanie a pre vystavenie príslušných  dokumentov SL.