Slovenský Lloyd spol. s r.o. (ďalej len SL) vykonáva klasifikačnú činnosť podľa Pravidiel pre klasifikáciu a stavbu lodí vnútrozemskej plavby vydané medzinárodným združením klasifikačných organizácii TSCI- OTNK vydaných v roku 2011 a upravených pre špecifické podmienky na vodných cestách a plochách SR.
Cieľom klasifikačnej spoločnosti SL je zabezpečenie technickej bezpečnosti plavby lodí v súlade s ich určením, ochrana života a zdravia cestujúcich, posádky, ktorí sa na lodiach nachádzajú. Ďalej je to zabezpečenie nepoškodenia nákladu a prevážaného tovaru, ako aj predchádzanie znečisťovania prostredia od plavidiel.
Do legislatívno-právnej sústavy platnej v Slovenskej republike sú Pravidlá zakotvené zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších úprav, zákonom č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe a zákonom č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane nižších právnych dokumentov a nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok a výnosov štátnych orgánov Slovenskej republiky.
Pravidlá v zmysle vyššie citovaných legislatívno-právnych dokumentov sú pre výrobcov a prevádzkovateľov plavidiel, zariadení a vybavenia záväzné, ak si vlastník alebo prevádzkovateľ plavidla – fyzická alebo právnická osoba vyberie pre odborno-technický dozor klasifikačnú a inšpekčnú spoločnosť Slovenský LLoyd spol. s r. o.

KLASIFIKÁCIA
Klasifikácii – odbornému technickému dozoru – inšpekcii podliehajú plavidlá vnútrozemskej plavby, zmiešanej (rieka – more) plavby, vrátane malých a rekreačných plavidiel (komerčné využitie) a námorného vybavenia plavidiel nezávisle na forme vlastníctva:

 1. lode s dĺžkou = 20 m a väčšou;
 2. lode, ktorých súčin L (dĺžka lode), B (šírka lode) a D (ponor lode) je 100 m3 ;
 3. remorkéry vlečné a tlačné, určené pre vlečnú a tlačnú remorkáž (alebo bočne spriahnutých) lodí uvedených v bodoch 1 a 2;
 4. osobné lode, tankové lode, ľadoborce, lode technickej a pomocnej flotily
  Okrem toho sa požiadavky Pravidiel vzťahujú aj na kompletizujúce zariadenia lodí uvádzaných v bodoch 1 – 4 a tiež na ich materiály. SL na základe žiadosti vlastníka a prevádzkovateľa plavidla môže vykonávať odborný technický dozor aj na iných plavidlách okrem športových a vojenských lodí.
  ROZSAH ČINNOSTÍ SL PRE KLASIFIKÁCIU ZAHRŇUJE:
 5. kontrolu a odsúhlasenie technickej dokumentácie na stavbu, prestavbu, modernizáciu, obnovu a opravu plavidiel a ich zariadení;
 6. odborný technický dozor – inšpekčnú činnosť vykonáva formou pravidelnej a mimoriadnej kontroly počas stavby, prestavby, modernizácii , obnovy a
  oprave plavidiel, ich súčastí, výrobe výrobkov a materiálov určených pre umiestnenie na plavidle a pre vystavenie príslušných dokumentov SL;
 7. odborný technický dozor – inšpekčná činnosť na plavidlách, ktoré sa nachádzajú v prevádzke formou periodických a mimoriadnych prehliadok a tiež
  prehliadok po haváriách a zlyhaniach technických zariadení a pre vystavenie príslušných dokumentov SL;
 8. odborný technický dozor – inšpekčná činnosť na plavidlách, ktoré sa dočasne nenachádzajú v prevádzkovom využívaní formou periodických
  prehliadok a pre vystavenie príslušných dokumentov SL;
 9. udelenie, potvrdenie, obnovenie, anulovanie a prinavrátenie triedy plavidlu a tiež preklasifikovanie a pre vystavenie príslušných dokumentov SL.