1. SL vykonáva prehliadky plavidiel v prevádzke formou rozšírených, pravidelných a momoriadných prehliadok. Zápisy z jednotlivých prehiadok a z nich vyplývajúce hodnotenie technického stavu plavidla slúži ako podklad na vystavenie „Klasifikačného preukazu“.
 2. Klasifikačná prehliadka ďalej len (KP), sa vykonáva na plavidlách dovezených zo zahraničia, alebo na plavidlách postavených pod dozorom SL, u ktorých prešla doba dlhšia ako je termín pravidelnej prehliadky. KP sa vykonáva za účelom oboznámenia sa s plavidlom, jeho technickým stavom a technickou dokumentáciou.
 3. Pred vykonaním KP musí prevádzkovateľ plavidla predložiť inšpektorovi SL nasledovnú dokumentáciu:
 • všetky dostupné dokumenty dokladujúce technický stav plavidla (doklady vydané klasifikačnými organizáciami, Štátnou plavebnou správou)
 • výkres konštrukcie lodného telesa jednoznačne určujúci rozmery konštrukčných prvkov lodného telesa
 • osvedčenia na jednotlivé zariadenia
 • technický popis a zoznam VTZ inštalovaných na plavidle
 • generálny plán plavidla
 • výkres hlavného rebra
 • výkres koštrukčných pozdĺžnych rezov
 • výkresy palúb a vodotesných predelov
 • výkres rozvinutej obšívky
 • výkres predného a zadného väzu, kormidiel a kormidelných pňov
 • výpočty stability a informáciu o stabilite
 • výkresy portipožiarnych prvkov konštrukcie, požiarnych sústav a vybavenia
 • výkres celkovej dispozície strojovne
 • hlavné a pomocné pohonné jednotky
 • dokormidlovacie zariadenie, vrátane pohonnej jednotky, sústav a elektroinštalácie
 • hriadeľové vedenie a väznicové rúry
 • palubné zariadenia (kormidelné, kotevné, priahovacie, vyväzovacie, vlečné, člnové atď.)
 • zoznam a schéma rozmiestnenia záchranných a protipožiarnych prostriedkov
 • principiálne schémy elektrického rozvodu, káblových trás a elektrických zariadení
 • doklady o vykonaní revízie VZT (tlakové nádoby, plynové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia)
 • schémy sústav (drenážna, balastná, pre tekutý náklad, výfuková, palivová, olejová, chladiaca, vzduchová, hydraulická, odvzdušňovacia,
  odplyňovacia, prepadová a meracia).
  V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný predložiť niektorý z požadovaných dokumentov, môže SL výnimočne overiť potrebné údaje
  o zariadení v rámci KP.
 1. SL vykonáva technické prehliadky plavidiel za účelom zistenia technického stavu a prevádzkovej spôsobilosti v zmysle Pravidiel SL v intervaloch podľa bodov:
 • pravidelné technické prehliadky
 • klasifikačná prehliadka lodí
 • prehliadka lode na suchu
 • mimoriadna prehliadka lode
 • osvedčovanie lodí súvisiace s ich preklasifikovaním
 • mimoriadna prehliadka a osvedčovanie pre jednorázový prechod lode mimo určený rajón plavby.