Slovenský Lloyd vykonáva nezávislú inšpekčnú činnosť- dozor v zmysle požiadaviek zákazníka.

  1. Zhodnosť výrobku s normou určenou zákazníkom.
  2. Zhodnosť výrobku so špecifickými požiadavkami daných zákazníkom.
  3. Plnenie kompletnosti zákazky na požiadanie zákazníka.
  4. Časové plnenie dodávky tovaru, výrobku zákazníkovi.